تفاوت بین زبان انگلیسی و فارسی

ایران در منطقه‌ای واقع شده که کانون دادوستدهای فرهنگی و بازرگانی می‌باشد و همیشه هدف جنگ‌های منطقه‌ای و یا قاره‌ای بوده است. به همین دلیل زبان فارسی دستخوش تغییرات زیادی شده است. در بین زبان‌های بیگانه، به خاطر رواج زبان عربی در جهان اسلام، بیشترین آمیزش با زبان عربی بوده‌است. اما به‌ خاطر همین دادوستدها با کشورهای انگلیسی زبان، در بعضی کلمات این زبان با زبان انگلیسی نیز آمیخته شده است. در ترجمه انگلیسی به فارسی واضح‌ترین تفاوت بین زبان انگلیسی و فارسی در جمله بندی بوده که در انگلیسی فعل بعد از فاعل و مفعول بعد از فعل می‌آید در‌حالی که در فارسی فعل در آخر جمله می‌آید.

 

برگرفته از سایت ترجمه تخصصی بترجم

https://www.betarjom.com